chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin người dùng là gì?

  • Hỗ trợ người dùng khi có các trường hợp cần thiết
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang website của chúng tôi
  • Cập nhật thông tin mới nhất trên web cho người dùng

Để thực hiện những mục đích này một cách hiệu quả, trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cân nhắc chia sẻ một số thông tin người dùng với bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba sẽ không sử dụng thông tin người dùng đã cung cấp cho các mục đích bất hợp pháp.

Ai có thể truy cập thông tin người dùng trên trang web?

Những người được truy cập thông tin người dùng trên trang web của chúng tôi

  • Nhân viên bộ phận hỗ trợ của website cobemuadong.com
  • Nhân viên chăm sóc khách hàng trên trang web của chúng tôi
  • Các cơ quan tư pháp có thẩm quyền (khi được yêu cầu)

Chúng tôi cam kết thông tin người dùng trên website cobemuadong.com sẽ được bảo mật và được sử dụng cho các mục đích nêu trên nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người dùng.